دسامبر 14, 2015

تعیین دبیر کمیته

در تاریخ دوشنبه 94/9/23 در محل آمفی تئاتر دانشکده پزشکی، نشست مجمع عمومی دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و نیز اولین نشست شورای مرکزی کمیته تحقیقات […]
ژانویه 31, 2016

موضوع حيطه استدلال باليني هشتمين المپياد علمي اعلام شد!

در بخش جانبی که امسال برای اولین بار برگزار می‌شود از هر دانشگاه یک تیم پنج نفره که یک تا سه نفر از آنها می‌توانند با اعضای تیم بخش اصلی مشابه باشند جهت طراحی یک روش آموزش استدلال بالینی به دانشجویان علوم پزشکی با هم رقابت می‌کنند.
ژانویه 31, 2016

موضوع حيطه فلسفه پزشكي هشتمين المپياد علمي اعلام شد!

امسال قرار است بخشی با عنوان بخش جانبی هم در حیطۀ فلسفۀ پزشکی برگزار شود. موضوع حیطه جانبی امسال طبی‌سازی(Medicalization) است.
ژانویه 31, 2016

موضوع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمين المپياد علمي اعلام شد!

موضوع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمين المپياد علمي اعلام شد! موضوع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمين المپياد علمي: توليت در نظام سلامت (Stewardship in Health System)
ژانویه 31, 2016

موضوع حيطه تفكر علمي در علوم پايه هشتمين المپياد علمي اعلام شد!

موضوع حيطه تفكر علمي در علوم پايه هشتمين المپياد علمي اعلام شد! موضوع حيطه تفكر علمي در علوم پايه هشتمين المپياد علمي: آلودگي محيط زيست