جلسه 11/23
فوریه 12, 2016
هفدهمین کنگره پژوهشی
آوریل 4, 2016

جلسه در تاریخ 94/12/15 با حضور مدیر محترم تحقیقات فناوری و کارشناسمسئول کمیته، سرپرست محترم و شواری مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار گردید

این جلسه در رابطه با وضعیت فعلی ،چالش ها و فرصت های پیش رو کمیته بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت مسائل ذیل به عنوان اهداف اصلی مطرح گردید:

کمیته تحقیات دانشجویی به عنوان هسته پژوهش دانشجویی در دانشگاه می باشد

با توجه به مطالعات بزرگ در دانشگاه و طرح های رجیستری ، کمیته تحقیات دانشجویی میتواند طی نامه درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشد

تعریف گرنت پژوهشی جهت دانشجویان فعال در حیطه های پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی بامراکز تحقیقات دانشگاه جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در این های پژوهشی همکاری داشته باشند و بانک جامع اولویت های پژوهشی به منظور جهت دار کردن تحقیقات تشکیل دهد .مقرر گردید سرپرست کمیته  با تماس خود ارتباط دانشجویان را برقرار نماید.

افزایش ظرفیت نفرات جهت رفتن به کنگره های دانشجویی

تشکیل برنامه های هدفمند جهت کارگاه های آموزشی

درخت واره تحقیق به منظور استفاده از آن در کار های تحقیقاتی