اعضای واحد بهداشت کمیته تحقیقات دانشجویی

لیدا رفعتی

معاون پشتیبانی


فاطمه مشکینی

معاون روابط عمومی


ویداالسادات انوشه

معاون پژوهشی


مهرنوش شیردلی

معاون آموزشی


بابک شیراوند

دبیر