اعضای واحد بالینی کمیته تحقیقات دانشجویی

معاون پشتیبانی


الهه مروتی

معاون روابط عمومی


حسین کریمی

معاون پژوهشی


الهام دشتی

معاون آموزشی


الهام اسادات طباطبایی

دبیر