اعضای واحد بین الملل کمیته تحقیقات دانشجویی

معین احمدی

معاون پشتیبانی


فرحان دهقانی فیروز آبادی

معاون روابط عمومی


زهرا شجاعی

معاون پژوهشی


آریانا آبادیان

معاون آموزشی


شادی خداپرست

دبیر