اعضای واحد داروسازی کمیته تحقیقات دانشجویی

محمد بیک

معاون پشتیبانی


علی بصیرتیان

معاون روابط عمومی


پردیس السادات خورشیدی

معاون پژوهشی


آرش قدیریان

معاون آموزشی


حسین جعفری

دبیر