اعضای واحد دندانپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی

هومن مرادی

معاون پشتیبانی


نیما مطلایی

معاون روابط عمومی


رضا گلوردی

معاون پژوهشی


احسان شیرغلامی

معاون آموزشی


سید وحید ملک حسینی

دبیر