اعضای واحد علوم پایه کمیته تحقیقات دانشجویی

دانیال عزیزی

معاون پشتیبانی


فهیمه رضوانی

معاون روابط عمومی


فاطمه السادات حسینی افشار

معاون پژوهشی


الهه زنیق

معاون آموزشی


سارا عفتی

دبیر