اعضای واحد پرستاری میبد کمیته تحقیقات دانشجویی

سید داود میرجلیلی

معاون پشتیبانی


معاون روابط عمومی


مهدیه السادات طاووسی

معاون پژوهشی


رضا سهرابی مقدم

معاون آموزشی


علی یزدانی

دبیر