اعضای واحد پرستاری و مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی

محمد مهدی شریفی فرد

معاون پشتیبانی


پرنیان زمانیه

معاون روابط عمومی


مریم دبیری فرد

معاون پژوهشی


نگین صدیقی

معاون آموزشی


نازنین صیاغ نژاد

دبیر