اعضای واحد پیراپزشکی ابرکوه کمیته تحقیقات دانشجویی

مولودالسادات امامی

معاون پشتیبانی


زهرا قاسم بیگی

معاون روابط عمومی


مولودالسادات امامی

معاون پژوهشی


فائزه مزیدی شرف آبادی

معاون آموزشی


فاطمه خطیب زاده

دبیر