اعضای واحد پیراپزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی

مریم چاوشی زاده

معاون پشتیبانی


سید محمد موسوی زاده

معاون روابط عمومی


حمیده رضازاده

معاون پژوهشی


فاطمه ایمانی

معاون آموزشی


نگار کرمی

دبیر