اعضای واحد کل کمیته تحقیقات دانشجویی

حسین کریمی

معاون پشتیبانی کل کمیته تحقیقات دانشجویی


محمد ممیزی

معاون روابط عمومی کل کمیته تحقیقات دانشجویی


مهرداد منصوری

معاون پژوهشی کل کمیته تحقیقات دانشجویی

09386021397


محمد حسین امیرزاده

معاون آموزشی کل کمیته تحقیقات دانشجویی

09132252603


محمد شفیعی

دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی

09370075901