کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند :


 
 

دومین سمپوزیوم زایمان در آب

photo_2016-05-14_04-27-13

تاریخ برگزاری : 9 خرداد ماه 

مکان : بیمارستان شهیدصدوقی، سالن جوادی

زمان: ساعت 8 الی 16

اولین سمپوزیوم اخلاق حرفه ای

photo_2016-05-14_04-27-08

تاریخ برگزاری : 8 خرداد ماه 

مکان : بیمارستان شهیدصدوقی، سالن جوادی

زمان: ساعت 8 الی 16

 
 

در اولین سمپوزیوم اخلاق حرفه ای :

 • هــدف کلــی برنـــامه:

  آشنايي با اخلاق و مقرارت حرفه اي به منظور ارتقاء آن در حین عملکرد
 • اهداف اختصاصی برنـامه:

  شرکت کنندگان در پایان دوره بایستی قادر باشند تا براساس منابع اطلاعاتی ارائه شده:
  1- اهميت و جايگاه اخلاق در اسلام را بیان کنند.
  2- قانون، اخلاق و ارتباط بین آنها را بیان نمایند.
  3- تخلفات انتظامي و جرائم مرتبط شغلي را توضیح دهند.
  4- شرایط حرفه اي شدن را توضیح دهند.
  5- مقررات و قوانين حرفه اي در علوم پزشکی، مامایی و پرستاري و مسائل مربوطه را توضیح دهند.
  6- ارتباطات و اصول اخلاقي و قانونی را توضیح دهند.
  7- راز داری و سر حرفه ای (بيمار، خانواده، همكاران) و مسائل مربوطه را توضیح دهند.
  8- اقتدار بيمار در برابر پاترناليسم، حمايت از حقوق بيمار، صداقت و راستگويي را تشریح نمایند.
  9- رضايت آگاهانه، برائت نامه و مسائل مربوطه را تشریح نمایند.
  10- سقط جنين و قوانين مربوطه را توضیح دهند.
  11- مسائل قانونی مربوط به صدور گواهي ها را تشریح نمایند.
  12- بر اساس سناریو های مرتبط با موضوعات فوق، پس از اجرای ایفای نقش، نقد و بحث نمایند.
 • روش اجــــرا:

  به صورت ارائه سخنرانی برنامه ریزی شده، پنل و بحث گروهی، ارائه سناریو های مرتبط و اجرای ایفای نقش و نقد آن توسط شرکت کنندگان
 • محل برگزاری:

  سالن اجتماعات دکترجوادی واقع در بیمارستان شهید صدوقی یزد
 • دبیر علمی :

  سیمین تعاونی
  (عضو هیات علمی و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناس ارشد آموزش پزشکی، کارشناس ارشد آموزش مامایی، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی، مقطع پایان نامه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • اعضاء کمیته علمی:

  محمدرضا رحیمی(معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد)
  دکتر تهمینه فرج خدا(عضو هیأت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد)
  سیمین تعاونی (عضو هیات علمی و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • اعضاء کمیته اجرایی:

  محمد شفیعی
  مریم دبیری فرد
  مهتاب زارعی
  فاطمه دهقان
  عباس میدانی
  محمد ممیزی
  زهرا مقصودی
  محمد حسین امیرزاده
  پریسا شریفی
  مهرداد منصوری
  احسان میرجلیلی

گروه های هدف (دارای امتیاز بازآموزی) :

سمپوزیوم زایمان در آب

 • دکترا مامایی
 • کارشناسی ارشد مامایی
 • کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
 • کارشناس مامایی
 • کاردانی مامایی
 • دکترا بیولوژی تولید مثل
 • کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی
 • کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 • کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 • کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
 • کارشناسی ارشد پرستاری نظامی
 • کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 • کاردانی اتاق عمل
 • کاردانی فوریت های پزشکی
 • کاردانی هوشبری
 • کاردانی پرستاری
 • کارشناسی پرستاری
 • کارشناسی ارشد پرستاری
 • کارشناسی اتاق عمل
 • کارشناسی هوشبری
 • دکترا پرستاری
 • کارشناسی ارشد بیهوشی
 • کارشناسی فوریت های پزشکی
 • کارشناسی ارشد اتاق عمل
 • کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
 • کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی
 • کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
 • کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
 • کارشناسی ارشد روان پرستاری
 • کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

سمپوزیوم اخلاق حرفه ای

 • دکترا مامایی
 • کارشناسی ارشد مامایی
 • کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
 • کارشناس مامایی
 • کاردانی مامایی
 • دکترا بیولوژی تولید مثل
 • کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
 • کارشناسی بهداشت عمومی
 • دکترا آموزش بهداشت
 • کاردانی بهداشت عمومی
 • دکترا آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
 • کاردانی بهداشت مدارس
 • کاردانی بهداشت محیط
 • دکترا بهداشت مادر و کودک
 • دکترا بهداشت باروری
 • دکترا پرستاری
 • کارشناسی پرستاری
 • کارشناسی ارشد پرستاری
 • کارشناسی هوشبری
 • کارشناسی اتاق عمل
 • کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 • کاردانی اتاق عمل
 • کاردانی فوریت های پزشکی
 •  کادانی هوشبری
 • کاردانی پرستاری
 • کارشناسی ارشد بیهوشی
 • کارشناسی فوریت های پزشکی
 • کارشناسی ارشد اتاق عمل
 • کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
 • کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی
 • کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
 • کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل
 • کارشناسی ارشد اخلاق پزشکی